Privacy

Privacy en Klachtenafhandeling

Uw privacy
Persoonlijke dossiers worden 15 jaar bewaard om dan te worden vernietigd conform de wet WGBO (Wet op de geneeskundige behandelings overeenkomst)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw (psychische)gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij uw huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als er samengewerkt wordt met collega’s in het kader van de behandeling, in dit geval specifiek de heer Joost Sliphorst.
  • Als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar kunnen de gegevens uit uw dossier alleen worden gebruikt met uw expliciete toestemming.
  • Of voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • Een klein deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op uw zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• De datum van behandeling<
• Een korte beschrijving van de behandeling zoals: ‘Psychosociaal consult’.
• De kosten van het consult.

Ethische Code
Drs. Ruth Bellinkx, Psychosociaal therapeut, Relatietherapeut, Coach voor persoonlijke en professionele ontwikkeling bij Propio Forsa, houdt zich aan de Ethische beroepscode opgesteld door de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen. Deze code staat op www.phoenixopleidingen.nl. Klachten worden afgehandeld volgens de klachtenprocedure van de Ethische Commissie van Phoenix
Opleidingen.

Ook ben ik lid van de klachtencommissie van de Beroepsvereniging LVPW en val in die hoedanigheid onder het tuchtrecht van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Stbl. 2015, 407). Voor meer info zie www.lvpw.nl. Ook ben ik aangesloten bij het Stichting Complementair en Alternatieve Gezondheidszorg. Voor meer info zie www.SCAG.nl